Om KBT

KBT kännetecknas av:

* Strukturerat, målinriktat arbetssätt, formulering av kort- och långsiktiga mål.*

* Aktiv terapeut

* Betoning av samarbete mellan terapeut och klient.

* Fokusering på nuet, mer än på det förflutna.

* Vetenskaplig utvärdering av metoderna.

* Förändring av metoderna i takt med nya forskningsrön.

* Användning av hemuppgifter som klienten utför i sin egen miljö.

* Pedagogisk inriktning för att ge klienten egen kontroll över sitt liv.

* Hög aktivitetsnivå. Behandlingen förutsätter att klienten aktivt arbetar med "hemuppgifter" mellan sessionerna. Klientens motivation är därför av avgörande betydelse.

* Kort behandlingstid.

* Vidmakthållandeprogram, plan för föhindrande av återfall och uppföljning.

Behandlingsmetoder inom KBT

Ett vanligt första inslag bland KBT-metoderna är psykoedukation som består av information om klientens problem och möjliga uppkomst- och vidmakthållandefaktorer.

En annan vanlig metod är exponering, där klienten gradvis konfronteras med olika stimuli som utlöser ångest, i enlighet med upprättad ångesthierarki.

Exponering görs systematiskt och i små steg. Klienten får uppleva att det man fruktar minskar i betydelse om man stannar kvar i situationen och exponering får ske i små steg tills ångesten avklingar och minskar. Det kan ske både i verkligheten och i fantasin, det sistnämnda i de fall där verklig exponering inte är möjlig (t.ex. vid svåra minnen efter olyckor, rån, överfall).

Kognitiva metoder syftar till att förändra klientens tankar, ofta som en förberedelse inför andra beteendetekniker. Det sker i en process där klienten lär sig att identifiera problematiska tankar och känslor samt utveckla mer funktionella och hjälpsamma strategier för att kunna hantera situationer. Det kan kombineras med s.k. beteendeexperiment, då klienten skaffar sig betydelsefulla erfarenheter från verkliga livet. Ibland förekommer brist på vissa aktiviteter i tillvaron, t.ex. vid depression.