KBT-behandling, psykologbesök

Behandlingen inleds med 1-2 bedömningssamtal där psykolog och klient går tillsammans igenom aktuell problembild och gör en gemensam analys och behandlingsplan.

KBT är i regel en terapi på ca 10-15 sessioner, ibland kortare och ibland längre. KBT-sessioner struktureras så att tiden används på ett ändamålsenligt sätt. Graden av struktur varierar utifrån problemtyp och i vissa fall kan en lägre grad av struktur vara ett led i behandlingen.

Det strukturerade arbetssättet förmedlar till klienten att bli en målorienterad och aktiv problemlösare på egen hand. Psykologen  hjälper klienten i den rollen, s.k. hjälp till självhjälp. Mot slutet av behandlingen sker besöken allt glesare och avslutningsvis sker ofta uppföljande besök.med vidmakthållande av framsteg och förebyggande av bakslag och återfall.  

En KBT-session är vanligtvis 45 minuter. Det bör dock observeras att om klienten endast arbetar med sina problem under denna tid, kommer inte veckans resterande timmar till nytta i behandlingshänseende. Därför ges rutinmässigt hemuppgifter som klienten arbetar med på egen hand, t.ex. att registrera sina reaktioner i problematiska situationer, läsa KBT-litteratur, aktivt uppsöka situationer och genomföra gradvis exponering och hantera problematiska tankemönster på nya sätt. Hemuppgifterna gör att behandlingstiden förkortas. 

Kognitiv beteendeterapi fokuserar på att angripa försvårande beteenden, tankar och känslor. Utifrån en individuell KBT-analys av klientens problem och efterföljande diskussion föreslår psykologen lämpliga behandlingsmetoder. Det är vanligt att man använder flera metoder samtidigt för att uppnå en god behandlingseffekt.

Fokus för behandlingen ligger i huvudsak på hur personens problem stör den nuvarande livssituationen. Det innebär att man rent generellt blickar mer framåt än bakåt för att hitta lösningar och kunna gå vidare med sitt liv på ett mer funktionellt sätt. KBT betonar vikten av gott samarbete mellan klient och psykolog. Man har stor respekt för klientens egen kunskap om sina problem och utgår från att dessa löses bättre då båda är aktivt engagerade, bidrar med sina respektive kunskaper och känner ett delat ansvar för arbetet och resultaten.

Kognitiv beteendeterapi har en stark ställning bland samtliga terapiformer och dominerar psykoterapiforskningen.